Outstanding Students


Cai Jun
Peking University

Lin Xian-zhi
Tsinghua University

Du Jun-fan
Hong Kong University of
Science &Technology

Yang Ya-shu
Shanghai University of
Finance and Economics

Liu Yuan-xi
Nanjing University

Wang Xiao-kang
Harbin Institute of
Technology

Sun Jing-hong
Zhongshan University

Yu Ting-ting
China University of
Political Science and Law

Yan Xiao-chuan
Massachusetts Institute
of Technology(U.S.A)

Chen Jie-di
University of Southern
California (U.S.A)

Mei Yin-jie
Fordham University
(U.S.A)

Liu Guang-ying
University of
California-Berkeley (U.S.A)

Hu Man-di
University of Illinois at
Urbana-Champaign (U.S.A)

He Yao
Waseda University
(Japan)

Zhou Ye-xi
University of Toronto
(Canada)

Liu Fei
University of Washington
(U.S.A)

Yan Xiao-liang
Georgia Tech
(U.S.A)

Liu Yi-ling
University of British Columbia
(Canada)

Luo Feng-nian
The University of
Melbourne (Australia)

Duan Xiao-yu
Santa Clara University
(U.S.A)

   148 5th Tianfu Street Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu, P.R. China 610042    Tel:86-028-85330968   Fax:86-028-85330073
All rights reserved to Chengdu Meishi International School.    蜀ICP备09020507号-2